1. Portal Informacyjny polskidommediow.pl udostępniany jest Użytkownikom przez Polski Dom Mediów Sp. z o.o.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu informacyjnego dostępnego pod adresem www.polskidommediów.pl oraz świadczenia usług i korzystania z nich przez Użytkowników. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu. Rozpoczęcie korzystania z Portalu równoznaczne jest z potwierdzeniem, iż Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Celem Portalu jest prezentacja, w formie tekstowej, materiałów wideo i innych, treści o charakterze informacyjnym na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub światowym.
 5. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
 6. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin;
 7. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę korzystającą z Portalu;
 8. Usługodawcy – rozumie się przez to Polski Dom Mediów lub Jej Partnerów współpracujących przy funkcjonowaniu Portalu;
 9. Partnerzy Usługodawcy – zapewniający funkcjonalność Portalu, w tym. m.in.: Google Analytics, HotJar, Gemius, Piksel Facebooka, Google AdWord, Traqli, DoubleClick for Publishers, Netsprint, Criteo, Exponea, Disqus, ZenBox lub inni.
 10. Portalu – rozumie się przez to należący do Usługodawcy portal informacyjny dostępny pod adresem www.polskidommediów.pl ;
 11. Usługach – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę lub Jego Partnerów na rzecz Użytkowników Portalu, w szczególności korzystania z informacji opracowywanych przez Polski Dom Mediów www.polskidommediów.pl ;
 12. Danych osobowych – rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz dane gromadzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

 

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU INFORMACYJNEGO ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Niedopuszczalne jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa bądź postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa i dobrymi obyczajami, w tym ze zwyczajowymi normami korzystania z usług internetowych (tzw. netykietą), nie naruszając przy tym praw ani dóbr osobistych osób trzecich. Użytkownik w szczególności zobowiązuje się do:

a. nieprzeprowadzania testów bezpieczeństwa, w tym testów penetracyjnych aplikacji Portalu;

b. dbania o poprawność języka i unikania używania wulgaryzmów;

c. nierozpowszechniania treści o charakterze reklamowym i niezamówionej informacji handlowej (spam);

d. nierozpowszechniania treści o charakterze pornograficznym,

e. nierozpowszechniania treści propagujących faszystowski, nazistowski, komunistyczny lub inny totalitarny ustrój państwa,

f. nierozpowszechniania treści nawołujących do dyskryminacji bądź nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, płeć i orientację seksualną;

g. nierozpowszechniania treści nawołujących do popełnienia czynu zabronionego bądź pochwalających jego popełnienie;

h. rozpowszechnianie innych treści o charakterze bezprawnym.

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność powstałą z tytułu niezastosowania się przez niego do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie gwarantuje prawdziwości, kompletności, aktualności ani użyteczności informacji prezentowanych na Portalu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wykorzystania przez Użytkownika prezentowanych na Portalu informacji.
 2. Użytkownicy korzystają z Portalu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników Portalu oraz treść reklam.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie korzystania z Portalu w sposób sprzeczny z prawem bądź Regulaminem.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Portalu, spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, w tym w szczególności Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności co do uzyskanych informacji.

 

§ 4. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Portal oraz materiały stanowiące jego treść, w tym w szczególności elementy tekstowe i graficzne, wybór i układ stron oraz innych elementów należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej, w szczególności przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. nr 90 poz. 631 ze zm.).
 2. Użytkownik może korzystać z utworów, baz danych, jak i wszelkich innych danych oraz materiałów, czy też elementów Portalu, czy też znajdujących się na Portalu, wyłącznie na podstawie przepisów o dozwolonym użytku, ewentualnie po uzyskaniu na to uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Użytkownik udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują lub mogą przysługiwać osobom trzecim, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na korzystanie z utworów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu jakichkolwiek treści, co do których prawa przysługują osobom trzecim.
 4. Użytkownik udostępniający na stronach Portalu materiały (treści, zdjęcia, filmy), co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Usługodawcy niewyłącznego i nieodpłatnego prawa do wykorzystywania takiego materiału w ramach Portalu na wszelkich istniejących w dniu umieszczenia materiału polach eksploatacji, a w szczególności na tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Usługodawcy wymaga wcześniejszej zgody Polski Dom Mediów Sp. z o.o.oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.
 6. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Usługodawca Polski Dom Mediów Sp. z o.o. wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na Portalu www.polskidommediów.pl jest zabronione.

 

§ 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu w sposób anonimowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W określonych przypadkach podanie danych może stanowić warunek korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu.
 2. Wszelkie podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego zgody, w zakresie i w celu nią objętym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Stowarzyszenie Polski Dom Mediów lub w określonych przypadkach jego Partnerzy.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich modyfikacji bądź usunięcia.
 5. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie.
 6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • Polski Dom Mediów Sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

II. POLITYKA COOKIES

 1. Podczas korzystania z Portalu, stosowany jest mechanizm automatycznego zapisu danych zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika. Służą one zapewnieniu funkcjonalności Portalu, dostosowaniu zawartości Portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika, utrzymaniu sesji Użytkownika, a także do celów statystycznych.
 3. Pliki cookies nie zawierają danych o charakterze danych osobowych.
 4. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookies, wyłączając odpowiednią funkcję swojej przeglądarki.

 

§ 6. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie przez Użytkownika niezbędne jest do korzystania z funkcjonalności Portalu stanowią:

a. posiadanie przez Użytkownika urządzenia dysponującego dostępem do sieci Internet,
b. korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki internetowej stron WWW.

 1. Usługodawca zastrzega, iż pełne i prawidłowe korzystanie z funkcjonalności poszczególnych Usług w ramach Portalu, wymagać może spełnienia przez Użytkownika dalszych warunków technicznych, szczegółowo określonych w miejscu udostępnienia danej Usługi.

 

§ 7. LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub zgłoszenia naruszeń w zakresie RODO, Użytkownicy kierować mogą na następujący adres poczty elektronicznej redakcja@polskidommediów.pl z dopiskiem „RODO” , opisując problem oraz podając dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację (np. adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej). Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w razie niepodania przez Użytkownika danych kontaktowych.
 2. Rozpoznanie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, w szczególności z uwagi na konieczność dostosowania jego treści do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W razie zmiany Regulaminu, Usługodawca obowiązuje się, na co najmniej 14 dni przed ich dokonaniem, zamieścić na głównej stronie Portalu czytelną informację o treści i terminie planowanych zmian celem umożliwienia zapoznania się z nimi przez Użytkowników.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Regulaminie.